Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/05/2020 66,501,125
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 23/05/2020

61,894,210

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 144%