Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/05/2020 82,418,346
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 22/05/2020

61,684,805

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 143%