Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/05/2020 84,640,051
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 21/05/2020

60,697,493

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 141%