Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/05/2020 75,141,426
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 20/05/2020

59,500,366

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 138%