Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/05/2020 66,499,175
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 19/05/2020

58,677,152

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 136%