Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/05/2020 56,392,110
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 17/05/2020

57,894,534

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 135%