Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/05/2020 60,272,459
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 16/05/2020

57,988,436

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 135%