Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/05/2020 63,409,952
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 15/05/2020

57,836,167

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 135%