Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/05/2020 59,602,829
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 14/05/2020

57,438,040

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 134%