Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/05/2020 60,746,722
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 13/05/2020

57,271,518

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 133%