Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/05/2020 61,145,096
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 12/05/2020

56,981,917

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 133%