Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/05/2020 67,435,547
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 11/05/2020

56,603,447

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 132%