Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/05/2020 60,716,323
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 10/05/2020

55,520,237

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 129%