Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/05/2020 64,787,104
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 08/05/2020

54,276,546

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 126%