Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/05/2020 64,138,926
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 07/05/2020

52,775,038

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 123%