Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/05/2020 62,706,970
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 06/05/2020

50,881,056

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 118%