Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/05/2020 62,081,526
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 05/05/2020

48,515,874

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 113%