Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/05/2020 57,750,863
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 04/05/2020

45,124,461

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%