Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/05/2020 45,063,293
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 03/05/2020

40,915,660

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%