Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/05/2020 41,036,387
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 02/05/2020

38,841,843

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%