Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/05/2020 36,647,299
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 01/05/2020

36,647,299

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 85%