Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/04/2020 39,299,603
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 30/04/2020

42,990,592

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%