Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/04/2020 47,080,738
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 29/04/2020

43,117,867

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%