Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/04/2020 46,814,580
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 28/04/2020

42,976,336

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%