Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 27/04/2020 45,375,143
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 27/04/2020

42,834,179

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%