Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/02/2020 47,533,615
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 26/02/2020

48,542,480

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%