Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/02/2020 49,596,303
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 25/02/2020

48,582,835

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%