Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/02/2020 48,360,373
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 24/02/2020

48,540,607

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%