Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/02/2020 43,647,383
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 23/02/2020

48,548,443

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%