Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/02/2020 47,155,029
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 22/02/2020

48,771,219

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%