Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/02/2020 49,588,045
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 21/02/2020

48,848,180

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%