Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/11/2015

42004,92

2623,53

18h

11/11/2014

34238,098

2282,14

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

122,68%

114,96%

-