Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/02/2020 49,640,689
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 20/02/2020

48,811,187

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%