Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/02/2020 49,220,179
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 19/02/2020

48,767,529

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%