Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/02/2020 49,011,321
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 18/02/2020

48,742,381

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%