Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/02/2020 48,036,795
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 17/02/2020

48,726,561

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%