Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/02/2020 43,258,300
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 16/02/2020

48,769,672

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%