Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/02/2020 49,582,289
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 15/02/2020

49,137,097

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%