Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/02/2020 51,759,552
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 14/02/2020

49,105,297

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%