Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/02/2020 51,076,587
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 13/02/2020

48,901,124

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%