Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/02/2020 50,388,619
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 12/02/2020

48,719,835

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%