Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/02/2020 50,425,865
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 11/02/2020

48,568,127

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%