Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

10/11/2015

41223,59

2647,29

18h

10/11/2014

33570,581

2330,95

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

122,80%

113,57%

-