Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/02/2020 49,967,133
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 10/02/2020

48,382,354

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%