Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/02/2020 45,280,743
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 09/02/2020

48,206,267

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%