Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/02/2020 48,394,066
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 08/02/2020

48,571,958

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%