Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/02/2020 50,987,230
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 07/02/2020

48,597,371

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%