Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

09/11/2015

40257,36

2657,11

18h

09/11/2014

30580,521

2131,8

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

131,64%

124,64%

-