Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

08/11/2015

36366,48

2456,36

18h

08/11/2014

32491,381

2103,98

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,93%

116,75%

-