Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/02/2020 51,444,567
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 05/02/2020

47,540,012

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 107%